รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพเถิน แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
เช้านี้ที่เสาธง
30 ก.ค. 2563
Posted by นายฐาปกรณ์ ใจเงี้ยวคำ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปิดการเรียนการสอนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพเถิน ได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียน นักศึกษา ทั้งเก่า และใหม่ โดยแบ่งการเข้าร่วมกิจกรรมภาคเช้า เคารพธงชาติ โดยให้นักเรียนระดับ ปวช.1 ทั้งหมดเข้าแถวหน้าเสาธง ส่วน ระดับ ปวช.2 และระดับ ปวส.1-2 เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าตึกของแต่ละแผนก ส่วน ปวช.3 ออกฝึกงานในเทอมนี้ โดยมีครูที่ปรึกษา ร่วมตรวจเช็คแถวความเรียบร้อย หลังกิจกรรมเคารพธงชาติเสร็จ ว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน ได้ขึ้นกล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่หน้าเสาธง ระดับ ปวช.1 ได้ให้โอวาสของการเป็นนักเรียน นักศึกษา หลังจากเลิกแถวแล้ว ท่านผู้อำนวยการได้ออกตรวจความเรียบร้อยของการเรียน การสอนของแต่ละห้อง