รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพเถิน แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
แสงธรรมนำชีวิต พัฒนาจิต สู่คุณธรรม
30 ก.ค. 2563
Posted by นายฐาปกรณ์ ใจเงี้ยวคำ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพเถิน งานกิจกรรม ได้สืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา สำหรับปีนี้ ตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการ โดยมีว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน ได้เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นตัวแทนสถานศึกษา เข้าถวายเทียนจำนำพรรษา วัดในเขตสถานศึกษาคือ วัดแม่ปะดอย วัดแม่ปะหลวง วัดแม่ปะแพะ เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบสานกันมาทุกปี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น และประเพณีไทย ปลูกจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางศาสนา ให้คงอยู่สืบสานต่อไป เนื่องด้วยปีการศึกษานี้ เป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 2019 หรือ COVID-19 จึงได้คัดเลือกเฉพาะแทนบางส่วนไปร่วมในพิธีดังกล่าว เพื่อเว้นระยะห่าง ไม่ให้มีการแออัดของบุคคล จึงต้องป้องกันไว้ก่อน สำหรับกิจกรรมต่างๆ ในตอนนี้