รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
วิทยาลัยสะอาด ปราศจากขยะ
31 ก.ค. 2563
Posted by นางสุคนธ์ คีรีพันธ์
โครงงานห้องเรียนสะอาดด้วยมือเรา