รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการอาชีวพัฒนาประจำปี 63
31 ก.ค. 2563
Posted by นางสาวรัชนี สุขก่ำ
ดร.สนธิ ภูละมุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม) วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี