รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการอาชีวพัฒนาประจำปี 63
31 ก.ค. 2563
Posted by นางสาวรัชนี สุขก่ำ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี คณะครู และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ออกหน่วยบริการตัดผมให้กัยนักเรียนสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 ณ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม