รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
สุภาพ
31 ก.ค. 2563
Posted by นายอณุรักษ์ เป้าประจำเมือง
วัน พฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม“วันไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาได้พึงระลึกถึงพระคุณของบูรพคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ณ หอประชุมวิทยาลัย