รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
มีวินัย
31 ก.ค. 2563
Posted by นายอณุรักษ์ เป้าประจำเมือง
วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม“อบรมคุณธรรม จริยธรรม” ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาจิตใจอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในด้านระเบียบวินัย ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ กตัญญูกตเวทีและมีจิตสาธารณะ ณ ลานธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี