รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
จิตอาสา
9 ธ.ค. 2563
Posted by นางสาวธนัชพร บุญรอด
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ข้าร่วมโครงการ ศร.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่อง
ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณชุมชนลำนารายณ์ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล
และสาธารณสุขตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี