รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
จิตอาสา
24 ธ.ค. 2563
Posted by นางสาวธนัชพร บุญรอด
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล จัดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย เพื่อพัฒนาและส่งเสริม นักศึกษาให้เป็นคนดี คนก่งและมีความสุข