รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
จิตอาสา
6 มี.ค. 2564
Posted by นางสาวนุสรา สังข์สิงห์
กิจกรรม จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้า ไม่มีพวกเรา ร่วมใจ ร่วมมือ สามคีกัน ในวันนี้