รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
มีวินัย
28 มี.ค. 2564
Posted by นางสาวธนัชพร บุญรอด
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕'๖๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร - ครู ได้รับความ
อนุเคราะห์ จากสำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล โดยให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ''นักเรียน
รุ่นใหม่ มีใบขับขี่ ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙'' จำนวน ๑๕. คน ที่ไม่มีใบขับขี่ รถจักรยานยนต์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล