รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
จิตอาสา
28 มี.ค. 2564
Posted by นางสาวธนัชพร บุญรอด
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา 2563
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ภายในจังหวัดลพบุรี วิชาโปรแกรมกราฟิก
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวปารียา ลือสมุทร
ได้รางวัลเหรีญทอง ๙๒ คะแนน และ นายอาทิตย์ ตุ้มสุวรรณ ได้รางวัลเหรียญเงิน ๘๔ คะแนน
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี