รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

ช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการปลูกนิสัยรักการออม
13 พ.ค. 2564
Posted by นายปวรนันท์ คำหอม
รายละเอียดกิจกรรม
ขั้นที่ ๑ สร้างความตระหนักและความเข้าใจ
วิธีการดำเนินการ
จัดการประชุมนักเรียนและครูอาจารย์เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการปลูนิสัยรักการการออม ในกิจกรรมพี่สอนน้องรักการออม ทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ขั้นที่ ๒ พานักเรียนไปเปิดบัญชีที่ธนาคารออมสิน
วิธีการดำเนินการ
การพาไปเปิดบัญชีโดยครูที่ปรึกษาโครงการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารออมสิน สาขาโฮมโปรนครปฐม ที่ให้นักเรียนโรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมไปเปิดบัญชีใหม่
ขั้นที่ ๓ เก็บเงินฝากทุกวันละ 5 บาท
วิธีการดำเนินการ
การเก็บเงินทุกวัน จะมีการจดบันทึกทุกครั้งจากครูที่ปรึกษาโครงการทุกครั้ง และเงินจะให้นักเรียนหยอดกระปุกออมสิมของตัวเอง
ขั้นที่ ๔ เมื่อสิ้นเทอมจะเอาเงินฝากเข้าบัญชี
วิธีการดำเนินการ
เมื่อสิ้นเทอมจะมีการนับยอดเงินในกระปุกแต่ละคนและให้เขียนใบฝากเงิน และจะรวบรวมไปฝากเข้าบัญชี โดยจะมีตัวแทนนักเรียนและครูที่ปรึกษาโครงการดำเนินการฝาก