รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ใส่ใจคุณธรรม
25 พ.ค. 2564
Posted by นางสาวธนัชพร บุญรอด
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทำบุญวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ครบรอบ ๓๙ ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล
แก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรสนับสนุน นักศึกษา และเนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านอาจารย์รัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล