รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ใส่ใจคุณธรรม
3 มิ.ย. 2564
Posted by นางสาวธนัชพร บุญรอด
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี