รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
จิตอาสา
4 มิ.ย. 2564
Posted by นางสาวธนัชพร บุญรอด
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะครู วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ร่วมกิจกรรมของคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี
คณะสงฆ์อำเภอชัยบาดาล สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
สนองตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชดำเนินโครงการจัดตั้งโรงทานสงเคราะห์ประชาชน และบุคลากรทาง
การแพทย์ สู้ภัยโควิด - ๑๙ ณ วัดลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี