รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
จิตอาสา
7 มิ.ย. 2564
Posted by นางสาวธนัชพร บุญรอด
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะครู วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล มีจิตอาสาเตรียมน้ำดื่มถวายพระสงฆ์และ
บริการน้ำดื่มแขกที่มาร่วมกิจกรรมของคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี คณะสงฆ์อำเภอชัยบาดาล สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลพบุรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี สนองตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชดำเนินโครงการจัดตั้ง
โรงทานสงเคราะห์ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด - ๑๙ ณ วัดลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี