891 R-Moral.Net รายชื่อผู้ลงทะเบียนประจำปี

รายชื่อผู้สมัครสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564

ลำดับ จังหวัด สถานศึกษา วันที่สมัคร ผู้ลงทะเบียน
61. กาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 10 ก.ค. 2561 นายวรรณศักดิ์ ตนุมาตย์
62. กาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 18 ก.ค. 2561 นางสาวกชกร สนธิกุล
63. กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 24 ก.ค. 2561 นายสิทธิศักดิ์ วงศ์ราษฎร์
64. กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 5 ก.ค. 2561 นายณรงศักดิ์ สว่างอารมณ์
65. กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์บริหารธุรกิจกาญจนบุรี 11 ก.ค. 2561 นางทิพวรรณ กิจธรรมกูลนิจ
66. กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 5 ก.ค. 2561 นายสุวิทย์ สวัสดี
67. กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 3 ก.ค. 2561 นายอำพล ภูผาผัน
68. กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 14 มิ.ย. 2562 นางขนิษฐา วิเชียรเขต
69. กาฬสินธุ์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ 5 ก.ค. 2561 นายนราทิพย์ เหล่าเขตกิจ
70. กาฬสินธุ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ 5 ก.ค. 2561 นางสาวรุจิฬาภรณ์ จอมทอง
71. กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 18 ก.ค. 2561 นายมนูญ ตาลอุทัย
72. กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 4 ก.ค. 2561 นายวิรุฬห์ นาสุอินทร์
73. กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหัสขันธ์ 5 ก.ค. 2561 นางสาววรัญญา แสงศรีบุญเรือง
74. กำแพงเพชร วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี 18 ก.ค. 2561 นายนิพนธ์ จริยาคุณา
75. กำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 6 ส.ค. 2561 นายวรวิทย์ หอมวงษ์
76. กำแพงเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี 9 ส.ค. 2561 นายไพฑูรย์ กตกุลเดโช
77. กำแพงเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 17 มิ.ย. 2562 นายเอกสิทธิ์ ปิ่นทอง
78. กำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 9 ส.ค. 2561 นายชุมพล ม่วงจีน
79. ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 18 มิ.ย. 2562 นายสัญญา แก้วใส
80. ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 18 ก.ค. 2561 นางสาวอรทัย เลิศขุนทด
81. ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 10 ก.ค. 2561 นายพิศิษฐ์ นาละคร
82. ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพพล 5 ก.ค. 2561 นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์
83. ขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 19 มิ.ย. 2562 นายพิชิตชัย มักขุนทด
84. ขอนแก่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 14 มิ.ย. 2562 นายอภิวิชญ์ ทิพโชติ
85. ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 5 ก.ค. 2561 นายรณฤทธิ์ ฤทธิมนตรี
86. ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 4 ก.ค. 2561 นายวาทิน แหลมคม
87. ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 4 ก.ค. 2561 นายรณกร นุแปงถา
88. ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 13 มิ.ย. 2562 นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์
89. ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ 5 ก.ค. 2561 นางสาวสุภานัน ศิวิแว่น
90. ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ก.ค. 2561 นายภิเษกสิทธิ์ ชุมแวงวาปี
         1    2  (3)   4    5    6    7    8    9    10         of 30 page(s) 891 record(s)