891 R-Moral.Net รายชื่อผู้ลงทะเบียนประจำปี

รายชื่อผู้สมัครสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564

ลำดับ จังหวัด สถานศึกษา วันที่สมัคร ผู้ลงทะเบียน
91. ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ 11 ก.ค. 2561 นาย อภิชาติ เกตุภูเขียว
92. ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง 18 ก.ค. 2561 นายพลการ โม้วงษ์
93. จันทบุรี วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม 3 ก.ค. 2561 นางสาวฐาปณี ชูสนิท
94. จันทบุรี วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 3 ก.ค. 2561 นายสมศักดิ์ วงษ์จีนเพ็ชร์
95. จันทบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 10 มิ.ย. 2562 นายสุรศักดิ์ คำมั่น
96. จันทบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 17 มิ.ย. 2562 นายเริงศักดิ์ วิเศษ
97. จันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 18 มิ.ย. 2562 นายปฐมพงษ์ สังข์น้อย
98. จันทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี 3 ก.ค. 2561 นายพิทักษ์ ผุยทอง
99. จันทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ 17 มิ.ย. 2562 นายธัญกาญจน์ อัครเดชเดชา
100. ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 16 มิ.ย. 2562 นายนพพร ก๊กเฮง
101. ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม 16 ก.ค. 2561 นางปิณิดา ประยูรวงศ์
102. ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 5 ก.ค. 2561 นายนาวิน ศรีวิเศษ
103. ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 4 ก.ค. 2561 นางสาวอรุณี ขันทอง
104. ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 18 มิ.ย. 2562 นางศิโรรัตน์ ธรรมดา
105. ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 3 ก.ค. 2561 นายชาญณรงค์ แสงอรุณ
106. ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 11 ก.ค. 2561 นายวินัย นาคเจือทอง
107. ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม 28 ส.ค. 2561 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริญานีย์ หน่อแก้ว
108. ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ 4 ก.ค. 2561 นางสาวกรองแก้ว เต๊กสงวน
109. ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า 20 มิ.ย. 2562 นางอังคณา เขมาภิวงศ์
110. ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิถีอิสลาม 20 ก.ค. 2561 นายสมบูรณ์ สุคนธศุภมาลย์
111. ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์ 2 ก.ค. 2562 นายอภิชา มณฑาลพ
112. ฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 3 ก.ค. 2562 นายกัมพล แจ่มแจ้ง
113. ฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีศรีวรการ 25 ก.ค. 2561 นางภัทรา วรวาส
114. ชลบุรี พัทยาบริหารธุรกิจ 18 มิ.ย. 2562 นางสาวธัญนันท์ ณัฐชลิตพงศ์
115. ชลบุรี พัทยาพณิชยการ 18 มิ.ย. 2562 นางนันทนิต มุงคุณพรม
116. ชลบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 4 มิ.ย. 2562 นายสิริชัย สายสุวรรณ
117. ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 9 มิ.ย. 2562 นางสาวสาวิตรี เงาแสง
118. ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) 19 มิ.ย. 2562 นางสาวราตรี ศรีเมือง
119. ชลบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 14 มิ.ย. 2562 นายณัฏฐปกรณ์ ลาภมาก
120. ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 20 มิ.ย. 2562 นายกฤษฐ์สพล ธนบำรุงศักดิ์
         1    2    3  (4)   5    6    7    8    9    10         of 30 page(s) 891 record(s)