891 R-Moral.Net รายชื่อผู้ลงทะเบียนประจำปี

รายชื่อผู้สมัครสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564

ลำดับ จังหวัด สถานศึกษา วันที่สมัคร ผู้ลงทะเบียน
241. นครราชสีมา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 17 ก.ค. 2561 นายอิทธิพัทธ์ เคลื่อนเมืองปัก
242. นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี 1 ก.ค. 2562 นายทองจักร์ แดงโต
243. นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 21 มิ.ย. 2562 ว่าที่ ร.ต.หญิงพิสชา สถาพรบำรุงเผ่า
244. นครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 13 ก.ค. 2561 นายสุรพงษ์ มีศรี
245. นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 6 ก.ย. 2561 นายปรัชญา มะลิหวล
246. นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 4 ก.ค. 2561 นางสาวดลภัต มังสังข์
247. นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 27 มิ.ย. 2562 นายธีระนันท์ ลานตะคุ
248. นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 21 มิ.ย. 2562 นายอภิชาติ เมืองอินทร์
249. นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 4 ก.ค. 2561 นายวิจิตร วิเศษชู
250. นครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา 6 ส.ค. 2561 นางกัญญาณี เชื้อน้อย
251. นครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา 6 ส.ค. 2561 นายอำนาจ อินทร์หมื่นไวย
252. นครราชสีมา เทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา 3 พ.ค. 2562 นายกฤษดา จ่างสูงเนิน
253. นครศรีธรรมราช ประทีปศาสน์พณิชยการ 24 มิ.ย. 2562 นายจรัส จันทร์ลัภ
254. นครศรีธรรมราช พณิชยการทุ่งสง 4 ก.ค. 2562 นายณฐกร พรหมสุข
255. นครศรีธรรมราช พณิชยการศักดิ์ศิลปิน 25 มิ.ย. 2562 นางอารมณ์ดี นาคคง
256. นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 6 ก.ค. 2561 นายสมกิต ด้วงกูล
257. นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 19 มิ.ย. 2562 นางประเรียม เสวีพงศ์
258. นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 21 มิ.ย. 2562 นายพิธากร นบนอบ
259. นครศรีธรรมราช วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 6 ก.ค. 2561 นายเสาร์ห้า ภู่ลา
260. นครศรีธรรมราช วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 3 ก.ค. 2561 นางสาวจิตรา ธนูศร
261. นครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพาณิชยการ 24 มิ.ย. 2562 นายวิวัติ วิรุลศรี
262. นครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 17 ก.ค. 2561 นางสกาวเดือน บริพันธ์
263. นครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง 12 ก.ค. 2562 นางสาววราภรณ์ ธรรมนูญวิทย์
264. นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 13 ก.ค. 2561 นางสาวธิดารัตน์ ทองขาว
265. นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 19 มิ.ย. 2562 นายนันทวิชญ์ สุวรรณรัตน์
266. นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 21 มิ.ย. 2562 นางสาวสุเพ็ญพร ป่ากว้าง
267. นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคสิชล 18 มิ.ย. 2562 นายบรรจง มณีรัตน์
268. นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากรอาชีวศึกษา 26 มิ.ย. 2562 นางดวงดาว ชาลี
269. นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา 30 พ.ค. 2562 นางสาวนุสรา สังข์สิงห์
270. นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค) 26 มิ.ย. 2562 นางลำภู พงษ์จิรเมธี
         1    2    3    4    5    6    7    8  (9)   10         of 30 page(s) 891 record(s)