รายงานการส่งประกวดหนังสั้นคุณธรรม อาชีวศึกษา

29 ส.ค. 2561
นายชาญวิทย์ ทองคง
หนังสั้นวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

28 ส.ค. 2561
นางวิภาพร เณรกูล
คลิปหนังสั้นคุณธรรมในสถานศึกษา

28 ส.ค. 2561
นางสาวทัศน์วรรณ์ หอมผล
โครงงานคุณธรรม ''ห้องน้ำ 4 ส.'' โดยแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ ''จิตสาธารณะ'' วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

28 ส.ค. 2561
นางสาวทัศน์วรรณ์ หอมผล
โครงงานคุณธรรม ''สร้างวินัยใส่ใจความสะอาด'' โดยแผนกวิชาการตลาด สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ ''จิตสาธารณะ'' วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

28 ส.ค. 2561
นายอรรคพล ไฝทาคำ
ผลงานโครงงานโรงเรียนคุณธรรม ด้านตรงต่อเวลา โครงงาน ONE DAY ONE WORDS แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

28 ส.ค. 2561
นายอรรคพล ไฝทาคำ
หนังสั้นโครงงานโรงเรียนคุณธรรม เรื่องคิด...รับผิดชอบ แผนกวิชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

28 ส.ค. 2561
นางสาวทัศน์วรรณ์ หอมผล
โครงงานคุณธรรม ''RED ZONE คนมีวินัย'' โดยแผนกวิชาการท่องเที่ยว สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ ''มีวินัย'' วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

28 ส.ค. 2561
นางสาวทัศน์วรรณ์ หอมผล
โครงงานคุณธรรม ''ยิ้มง่ายๆ ไหว้อย่างงาม ทักทายอย่างสุภาพ'' โดยแผนกวิชาเลขานุการและการจัดการทั่วไป สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ ''มีวินัย'' วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

28 ส.ค. 2561
นายอรรคพล ไฝทาคำ

28 ส.ค. 2561
นายอรรคพล ไฝทาคำ
หนังสั้นโครงงานโรงเรียนคุณธรรม เรื่องคิด...รับผิดชอบ แผนกวิชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

28 ส.ค. 2561
นายประสิทธิ์ เดชทะศร
ภาพยนตร์สั้นโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย - ไต้หวัน (บีดีไอ) ภาพยนตร์สั้นเรื่อง ''สิ่งที่ทำ เหนือคำพูด'' ผลิตขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน

27 ส.ค. 2561
นายอรรคพล ไฝทาคำ
ผลงานโครงงานโรงเรียนคุณธรรม ด้านตรงต่อเวลา โครงงาน ONE DAY ONE WORDS แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

27 ส.ค. 2561
นายอรรคพล ไฝทาคำ
หนังสั้นโครงงานโรงเรียนคุณธรรม เรื่องคิด...รับผิดชอบ แผนกวิชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

27 ส.ค. 2561
นางสาวนิภา สุขวงศ์
โครงการ Keep your phone เก็บก่อนเรียน

27 ส.ค. 2561
นายจรินทร์เทพ เขียวสดอมรกุล
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

27 ส.ค. 2561
นางสาวสันทนา โรจน์พานิชกุล
คลิปสั้นส่งเสริมคุณธรรม อาชีวศึกษา เรื่อง ''L.C.C. มีวินัย ไม่ทิ้งขยะ'' วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จังหวัดเชียงใหม่

27 ส.ค. 2561
นายสัญญา งาสระน้อย
แผนกสะอาดด้วยมือเรา คลิปคุณธรรมส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ด้านความมีวินัย รับผิดชอบจัดเวรทำความสะอาดและช่วยกันทำความสะอาดแผนกของตนเอง โดยมีเป้าหมายเรื่องความสะอาดของส่วนรวม ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคนิคสระแก้ว

20 ส.ค. 2561
นางวิไลลักษณ์ แก้วจินดา
ต้นกล้า

20 ส.ค. 2561
นางสาวอาภรณ์ คงแก้ว

18 ส.ค. 2561
นางสาววุทธิดาวัลย์ ไตรกิ่ง
โครงงานสถานศึกษาคุณธรรม THE BEST ปีการศึกษา 2561 ''จิตอาสา2'' วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี แผนกวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์

18 ส.ค. 2561
นางสาววุทธิดาวัลย์ ไตรกิ่ง
โครงงานสถานศึกษาคุณธรรม THE BEST ปีการศึกษา 2561 ''จิตอาสา1'' วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี แผนกวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์

17 ส.ค. 2561
นายสุรศักดิ์ บุญประเสริฐ
ภาพยนต์สั้นส่งเสริมคุณธรรม เรื่อง แต่งกับพี่ไหม วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

17 ส.ค. 2561
นางสาวกรณิการ์ กรอบทอง
โครงการเด็กเส้น เกิดจากความร่วมมือ ในการแก้ปัญหาจากตัวแทนนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เพื่อแก้ไข ปัญหา การจราจร อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวิทยาลัย

17 ส.ค. 2561
นางสาวอรพรรณ คงมั่น
1 โครงงาน ของวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี โครงการ ''สังคมหัวแข็ง'' สร้างวินัย มีความปลอดภัยในตนเอง

17 ส.ค. 2561
นายวิสิทธิ์ตพงศ์ แสงงาม
หนังสั้น โครงงานแต่งการงามตามระเบียบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย การแต่งการของนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ถูกระเบียบ เรามาทำเรื่องนี้ให้เกิดเป็นคุรธรรมขึ้นภายในตัวของนักเรียนนักศึกษาเอง

16 ส.ค. 2561
นายชัชวาล ปุณขันธุ์
หนังสั้นคุณธรรมอัตลักษณ์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

16 ส.ค. 2561
นายณรงค์ศักดิ์ ชะเอม
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร (จิตอาสา)​

16 ส.ค. 2561
นายปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ
หนังสั้นคุณธรรม เรื่อง ''Moral man มนุษย์คุณธรรม''... วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

15 ส.ค. 2561
นางสาววุทธิดาวัลย์ ไตรกิ่ง
โครงงานสถานศึกษาคุณธรรม THE BEST ปีการศึกษา 2561 ''จิตใฝ่อาสา'' คลองโคน วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี แผนกวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์

15 ส.ค. 2561
นางสาววุทธิดาวัลย์ ไตรกิ่ง
โครงงานสถานศึกษาคุณธรรม THE BEST ปีการศึกษา 2561 ''โตไปไม่โกง'' วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี แผนกวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์

Total 4 page(s) 105 record(s)
ย้อนกลับ